I. DEFINICJE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.wieszakidrewniane.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.wieszakidrewniane.pl prowadzony jest przez Artura Kosińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ARTUR KOSIŃSKI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AREX” , ul. Krakowska 21 lok. 39, 38-300 Gorlice, NIP: 7380000799, REGON: 004409861.

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.wieszakidrewniane.pl.

3. Definicje:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.wieszakidrewniane.pl,

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

c) Sprzedawca – Artur Kosiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARTUR KOSIŃSKI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AREX”, ul. Krakowska 21 lok. 39, 38-300 Gorlice, NIP: 7380000799, REGON: 004409861,

d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

e) Formularz zapytania o wycenę – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zapytania o wycenę,

f) Zapytanie o wycenę – zapytanie złożone przez Kupującego w jeden ze sposobów wskazanych w §2 pkt 3 niniejszego Regulaminu, zawierające informację o ilości i parametrach Produktów, których zakupem jest zainteresowany Kupujący i stanowiące podstawę sporządzenia Wyceny przez Sprzedawcę,

g) Wycena – sporządzona przez Sprzedawcę na podstawie Zapytania o wycenę oferta zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.),

h) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące akceptację Wyceny i potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży Produktów w ilości i o parametrach wskazanych w Zapytaniu o wycenę,

i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

j) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która jest dostępna wyłącznie na indywidualne zamówienie,

k) Koszyk zapytania – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed złożeniem Zapytania o wycenę. Podczas wyboru Produktów, o Wycenę których chce zapytać, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

l) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na Produkty o wybranych parametrach, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

m) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,

n) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,

o) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 5.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

a) umożliwieniu złożenia Zapytania o wycenę w Sklepie internetowym,

b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez akceptację warunków otrzymanej Wyceny,

c) prowadzeniu Newslettera.

5. Przed wypełnieniem Formularza zapytania o wycenę, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

6. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na Produkty o wybranych parametrach z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

7. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

8. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.wieszakidrewniane.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAPYTANIA O WYCENĘ ORAZ ZAMÓWIENIA

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zapytania o wycenę:

a) złożenie Zapytania o wycenę poprzez wypełnienie Formularza zapytania o wycenę dostępnego na stronie Sklepu,

b) złożenie Zapytania o wycenę drogą mailową,

c) złożenie Zapytania o wycenę drogą telefoniczną,

d) złożenie Zapytania o wycenę za pomocą fax(u).

4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego, a także są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

5. Zapytania o wycenę, o których mowa w pkt 3 a), b) i d) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

6. Zapytania o wycenę, o których mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00.

7. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zapytania o wycenę, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o dodanie Produktu do Koszyka zapytania, wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu Formularza zapytania o wycenę oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.

8. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zapytania o wycenę, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na adres: sklep@wieszakidrewniane.pl wiadomości elektronicznej o chęci złożenia Zapytania.

9. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zapytania o wycenę, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerem tel.: (+48) 18 353 75 70.

10. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zapytania o wycenę, o którym mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na numer fax (+48) 18 354 07 12 wiadomości o chęci złożenia Zapytania.

11. Zapytania o wycenę złożone w dni powszednie po godzinie 17:00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

12. Zamówioną wycenę Sprzedawca wysyła Kupującemu w formie wiadomości e-mail nie później niż trzy dni robocze od dnia otrzymania Zapytania.

13. Przesłana Wycena stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

14. W momencie otrzymania przez Sprzedawcę e-mailowego oświadczenia o przyjęciu oferty (Zamówienia) przez Kupującego, który otrzymał Wycenę, Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą. Oferta jest ważna 30 dni od dnia jej otrzymania przez Kupującego.

15. Wszelkie modyfikacje dotyczące ilości i parametrów Produktów skierowane przez Kupującego do Sprzedawcy w odpowiedzi na Wycenę traktowane są jako nowe Zapytanie o wycenę.

16. Sprzedawca może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości zamawianego Produktu przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia.

17. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

18. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), do momentu przystąpienia przez Sprzedającego do wykonania zamówionych Produktów.

19. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie go do wysyłki) jest każdorazowo ustalany z Kupującym i waha się w zależności od ilości i rodzaju zamówionych Produktów, niemniej jednak jest on nie krótszy niż 3 dni robocze i nie dłuższy niż 8 tygodni.

20. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§ 3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła, podobnie jak ceny wskazane w Wycenach. Ceny podane w Sklepie nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w Wycenie, jeśli Kupujący podczas składania Zapytania o wycenę zaznaczy pole dotyczące wyceny kosztów przesyłki.

2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo w Wycenie.

3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

4. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

a) płatność przy odbiorze osobistym,

b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,

c) płatność za pobraniem,

d) płatność przelewem on-line obsługiwanym przez serwis przelewy24.

6. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 b) niniejszego paragrafu, Sprzedawca przystępuje do wykonania Zamówienia po zaksięgowaniu 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

8. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 c) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie po wykonaniu Produktów w czasie wskazanym w §2 pkt 15 niniejszego Regulaminu.

9. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 b) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Wyceny (złożenia Zamówienia), Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

10. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w §3 pkt 5. d) Kupujący w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zostanie obciążony kosztami prowizji w wysokości 1,9% od ceny towaru min. 0,30 zł. Koszty te poniósł Sprzedawca w momencie zakupu Towaru przez Kupującego i nie wchodziły one w skład ceny Towaru. Kupujący informowany jest o niniejszym przed złożeniem Zamówienia.

§ 4. DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a) odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,

b) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską GLS.

2. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w Wycenie, jeżeli zaznaczył opcję zapytania o koszt przesyłki podczas składania Zapytania o wycenę.

5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§ 5. REKLAMACJA

1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

2. Powyższe nie stosuje się do przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), który to jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej.

3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

4. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.

5. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.

7. Reklamacje należy kierować na adres:

Artur Kosiński

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AREX”

ul. 11 Listopada 80

38-300 Gorlice

lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: sklep@wieszakidrewniane.pl .

8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

11. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – zostaje całkowicie wyłączona.

12. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§ 6. GWARANCJA

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Sprzedawca.

2. Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt wynosi trzy miesiące.

3. Szczegóły procedury gwarancyjnej znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń powstałych w związku z niewłaściwym użytkowaniem Produktów, w tym w szczególności w związku z narażeniem ich na działalnie wilgoci.

5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

2. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.wieszakidrewniane.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

3. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.wieszakidrewniane.pl, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

4. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.wieszakidrewniane.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.