I. DEFINICJE

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO

www.wieszakidrewniane.pl

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    
Sklep internetowy dostępny pod
adresem internetowym
www.wieszakidrewniane.pl prowadzony
jest przez
Artura Kosińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą ARTUR KOSIŃSKI Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AREX”
, ul. Krakowska 21 lok. 39,
38-300 Gorlice, NIP: 7380000799, REGON: 004409861.

2.    
Niniejszy regulamin stosuje się do
umów zawieranych poprzez stronę internetową
www.wieszakidrewniane.pl.

3.    
Definicje:

a)     Sklep
internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.wieszakidrewniane.pl,

b)    Regulamin
– niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z
dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr
144, poz. 1204 ze zm.),

c)     Sprzedawca
Artur Kosiński, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą ARTUR KOSIŃSKI Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AREX”, ul. Krakowska 21 lok. 39,
38-300 Gorlice, NIP: 7380000799, REGON: 004409861,

d)    Kupujący
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie
obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
która korzysta z
usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

e)     Formularz
zapytania o wycenę – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu
złożenie Zapytania o wycenę,

f)     Zapytanie
o wycenę – zapytanie złożone przez Kupującego w jeden ze sposobów wskazanych w §2 pkt 3 niniejszego Regulaminu, zawierające
informację o ilości i parametrach Produktów, których zakupem jest
zainteresowany Kupujący i stanowiące podstawę sporządzenia Wyceny przez
Sprzedawcę,

g)    Wycena
– sporządzona przez Sprzedawcę na podstawie Zapytania o wycenę oferta zawarcia
umowy w rozumieniu art. 66 §1
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.),

h)     Zamówienie
– oświadczenie woli Kupującego, stanowiące akceptację Wyceny i potwierdzenie
zawarcia Umowy sprzedaży Produktów w ilości i o parametrach wskazanych w
Zapytaniu o wycenę,

i)      Umowa
sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
, zawierana za pośrednictwem
Sklepu internetowego w języku polskim,

j)      Produkt
– dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy
sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która jest dostępna wyłącznie na
indywidualne zamówienie,

k)     Koszyk
zapytania – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych
Produktów przed złożeniem Zapytania o wycenę. Podczas wyboru Produktów, o Wycenę
których chce zapytać, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka
poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

l)      Promocja
– ściśle określony w czasie rabat cenowy na Produkty o wybranych parametrach,
będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

m)   Dowód
zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup
Produktu,

n)     Newsletter – usługa świadczona drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym
Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych
informacji związanych ze Sklepem internetowym,

o)    Załącznik
nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o
której mowa w § 5.

4.    
Usługi świadczone drogą elektroniczną przez
Sprzedawcę polegają na:

a)  umożliwieniu złożenia Zapytania o wycenę w
Sklepie internetowym,

b)  umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez
akceptację warunków otrzymanej Wyceny,

c)  prowadzeniu Newslettera.

5.    
Przed wypełnieniem Formularza zapytania o
wycenę, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego
akceptację.

6.    
W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje
na Produkty o wybranych parametrach z oferty sklepu.
O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości
publicznej na stronie Sklepu internetowego.

7.    
Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne
informacje o  Produktach, podane na
stronach internetowych  Sklepu  internetowego, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71
ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
.

8.    
Do korzystania ze Sklepu internetowego www.wieszakidrewniane.pl,
niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną
obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron
internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera,
Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy
elektronicznych.

9.    
Postanowienia
niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
, przysługujących mu na mocy
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności
postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają
te przepisy.

 

§
2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAPYTANIA O WYCENĘ ORAZ ZAMÓWIENIA

1.    
Kupujący obowiązany jest do korzystania ze
Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami
współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie
dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.    
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na
terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3.    
Kupujący może wybrać jeden spośród
następujących sposobów składania Zapytania o wycenę:

a)    
złożenie Zapytania o wycenę poprzez wypełnienie
Formularza zapytania o wycenę dostępnego na stronie Sklepu,

b)   
złożenie Zapytania o wycenę drogą mailową,

c)    
złożenie Zapytania o wycenę drogą telefoniczną,

d)   
złożenie Zapytania o wycenę za pomocą fax(u).

4.     Wszystkie
Produkty dostępne w Sklepie internetowym są wykonywane na indywidualne zamówienie
Kupującego, a także są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z
obowiązującymi standardami i wymaganiami.

5.     Zapytania
o wycenę
, o których mowa w pkt 3 a), b) i d) niniejszego paragrafu,
można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

6.    
Zapytania o wycenę, o których mowa w pkt 3 c)
niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00.

7.     W celu
skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zapytania o
wycenę, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu,
Kupujący
proszony jest o dodanie Produktu do Koszyka zapytania, wypełnienie dostępnego
na stronie Sklepu Formularza zapytania o wycenę oraz przesłanie go do Sklepu
internetowego.

8.     W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zapytania o
wycenę, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego
paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na adres: sklep@wieszakidrewniane.pl wiadomości elektronicznej o
chęci złożenia Zapytania.

9.     W celu
skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zapytania
o wycenę, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu
, Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerem
tel.: (+48) 18 353 75 70.

10.  W celu skutecznego
złożenia oraz zrealizowania Zapytania o wycenę, o którym mowa w pkt 3 d)
niniejszego
paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na numer fax
(+48) 18 354 07 12 wiadomości o chęci złożenia Zapytania.

11.  Zapytania
o wycenę złożone w dni powszednie po godzinie 17:00,
w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane
następnego dnia roboczego.

12.  Zamówioną
wycenę Sprzedawca wysyła Kupującemu w formie wiadomości e-mail nie później niż
trzy dni robocze od dnia otrzymania Zapytania.

13.  Przesłana
Wycena stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 §1
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 121 ze zm.)
.

14.  W
momencie otrzymania przez Sprzedawcę e-mailowego oświadczenia o przyjęciu
oferty (Zamówienia) przez Kupującego, który otrzymał Wycenę, Umowę sprzedaży
traktuje się jako zawartą. Oferta jest ważna 30 dni od dnia jej otrzymania
przez Kupującego.

15.  Wszelkie
modyfikacje dotyczące ilości i parametrów Produktów skierowane przez Kupującego
do Sprzedawcy w odpowiedzi na Wycenę traktowane są jako nowe Zapytanie o
wycenę.

16.  Sprzedawca
może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości zamawianego Produktu przed przystąpieniem do
realizacji Zamówienia.

17.  Potwierdzenie
złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu
przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

18.  Zamówienia
przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego
jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 121 ze zm.)
, do momentu przystąpienia przez Sprzedającego
do wykonania zamówionych Produktów.

19.  Czas
realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie go do wysyłki)
jest każdorazowo ustalany z Kupującym i waha się w zależności od ilości i
rodzaju zamówionych Produktów, niemniej jednak jest on nie krótszy niż 3 dni
robocze i nie dłuższy niż 8 tygodni.

20.  Sprzedający
zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania
nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

 

§
3. PŁATNOŚCI

1.    
Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są
w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym
podatek VAT oraz cła, podobnie jak ceny wskazane w Wycenach. Ceny podane w Sklepie nie zawierają jednak
ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w Wycenie, jeśli Kupujący
podczas składania Zapytania o wycenę zaznaczy pole dotyczące wyceny kosztów
przesyłki.

2.    
O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący
informowany jest każdorazowo w Wycenie.

3.    
Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód
zakupu.

4.    
Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu
przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
, w
celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez
podpisu odbiorcy.

5.    
Kupujący może wybrać jeden z następujących
sposobów płatności za zamówione Produkty:

a)     płatność
przy odbiorze osobistym,

b)    płatność
przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,

c)   płatność za pobraniem.

6.    
Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas
składania Zamówienia.

7.    
W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym
mowa w pkt 5 b) niniejszego paragrafu, Sprzedawca przystępuje do wykonania
Zamówienia po zaksięgowaniu 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

8.    
W przypadku wybrania sposobu płatności, o
którym mowa w pkt 5 c) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie
po wykonaniu Produktów w czasie wskazanym w §2 pkt 15 niniejszego Regulaminu.

9.    
W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym
mowa w pkt 5 b) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w
terminie 7 dni od daty potwierdzenia Wyceny (złożenia Zamówienia), Sprzedawca wezwie
Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania,
Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą
mailową lub telefoniczną.

 

§
4. DOSTAWA

1.     Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych
Produktów:

a)    
odbiór osobisty zamówionych Produktów po
wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,

b)   
dostarczenie Produktów na adres Kupującego
podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską GLS.

2.    
Wyboru sposobu
dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

3.    
Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4.    
Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z
aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący
jest informowany o kosztach wysyłki w Wycenie, jeżeli zaznaczył opcję zapytania
o koszt przesyłki podczas składania Zapytania o wycenę.

5.    
Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć
Kupującemu Produkty wolne od wad.

6.    
Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego
Produktu.

 

§ 5.
REKLAMACJA

 1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w
  obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie
  przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku
  dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie
  usprawniona.
 2. Powyższe nie stosuje się do przedsiębiorcy, w
  rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks
  cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), który to jest obowiązany do
  sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej.
 3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma
  wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane
  Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie
  Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca
  udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.
 5. Do reklamowanego Produktu
  należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania
  reklamowanego Produktu.
 7. Reklamacje należy kierować na adres:

Artur Kosiński

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AREX”

ul. 11 Listopada 80

38-300 Gorlice

lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią
wiadomość na adres e-mail: s
klep@wieszakidrewniane.pl.

 1. Jeżeli
  podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed
  rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację
  o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do
  ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14
  dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w
  poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi,
  jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu
  Kupującemu.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
  rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43
  (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014
  r., poz. 121 ze zm.) – zostaje całkowicie wyłączona.
 5. Nieznaczne
  różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera
  Kupującego
  – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji
  zakupionego Produktu.

 

§ 6. GWARANCJA

1.    
Produkty
oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela
Sprzedawca.

2.    
Okres
gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt wynosi
trzy miesiące.

3.    
Szczegóły
procedury gwarancyjnej znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do
Produktu.

4.    
Gwarancja nie
obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń powstałych w związku z
niewłaściwym użytkowaniem Produktów, w tym w szczególności w związku z
narażeniem ich na działalnie wilgoci.

5.    
Gwarancja nie
wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu
odpowiedzialności
Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
.

 

§
7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupującemu, który jest
konsumentem w rozumieniu art.
22(1)
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
, zgodnie z art. 38 pkt 3
ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., prawo odstąpienia od umowy
nie przysługuje w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego a
podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np.
rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie
działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupujący może
wyrazić zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swojego adresu e-mail w celach
marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami
o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych
znajdują się w Polityce prywatności.

 

§ 9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

2.    
Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe
materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu
internetowego www.wieszakidrewniane.pl
własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich,
posiadających do nich prawa autorskie.

3.    
Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych
materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na
stronie Sklepu internetowego www.wieszakidrewniane.pl, w tym ich udostępnianie
w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do
nich prawa autorskie.

4.    
Zabrania się również zewnętrznym podmiotom
pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.wieszakidrewniane.pl oraz
wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

5.    
Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów
bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują
prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia
postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego
procederu.

 

§
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami
konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie
Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy
odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej
.

2.    
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany
Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez
Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia
złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą
realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3.    
Wszelkie spory między Stronami
rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i
bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z
możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych,
Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.    
W przypadku braku możliwości
polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu
określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej
Polskiej.

5.    
W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w
szczególności
ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
oraz
ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i
inne właściwe.

6.    
Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018
roku.